Regulamin
Regulamin sklepu Makeupovelove.pl

Wersja z dnia 14.11.2017

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

§ 2 Informacje obligatoryjne

§ 3 Zawarcie umowy

§ 4 Dostawa

§ 5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

§ 6 Prawo odstąpienia

§ 7 Reklamacje

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

§ 9 Postanowienia pozostałe

§ 10 Newsletter

§ Załącznik 1 Formularz zwrotu towaru

§ Załącznik 2 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie

§ Załącznik 3 Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

  

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Makeupovelove.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Makeupovelove (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Makeupovelove zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1, 2 i 3, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w ust. 3 powyżej Załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.*

 

* Regulamin.pdf

 

§ 2 Informacje obligatoryjne

1. Serwis prowadzony jest przez przedsiębiorstwo MakeUpArtist Magdalena Giszterowicz z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Kryzysowa 8, 91-867 Łódź, NIP: 718 200 54 02, REGON: 101781210 (zwaną dalej „Makeupovelove“).

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

3. Z firmą Makeupovelove można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu (+48) 795 936 911 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail sklep@makeupovelove.pl.

4. Serwis służy informowaniu o firmie Makeupovelove i o produktach oferowanych przez to przedsiębiorstwo, w tym przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Makeupovelove do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 2.

6. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 3.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

8. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie, faksem, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer faksu, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Makeupovelove, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Makeupovelove a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

 

§ 3 Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa firmie Makeupovelove ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne tutaj.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Makeupovelove niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Makeupovelove.

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Makeupovelove nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Makeupovelove, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Do e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim załączony zostanie plik zawierający treść Regulaminu.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez Makeupovelove i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Makeupovelove. W pozostałym zakresie Makeupovelove może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

8. Maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 10 sztuk.

 

§ 4 Dostawa

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 500,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 500,00 zł brutto, wówczas Makeupovelove nalicza koszty przesyłki w wysokości:

 • 13,50 zł brutto - Poczta Polska (PACZKA48)
 • 11,50 zł brutto - Paczkomat InPost 
 • 15,00 zł brutto - Kurier DHL Standard 
 • 17,00 zł brutto - Kurier DPD
 • 0,00 zł brutto - Odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Powyższe kwoty stanowi koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce.

3. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

4. Termin dostawy wynosi: 

 1. 2-5 dni roboczych - w przypadku kuriera DHL oraz DPD
 2. 2-7 dni roboczych - w przypadku Paczkomat InPost
 3. 3-7 dni roboczych - w przypadku Poczta Polska PACZKA48

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

 

§ 5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

 1. za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
 2. tradycyjny przelew bankowy;
 3. płatność gotówką przy odbiorze.

2. W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
W przypadku wyboru płatności kartami płatniczymi – płatność obsługiwana jest przez operatora - PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

3. Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 4 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.

4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Makeupovelove e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

6. Odbiór osobisty zakupionych produktów, możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu odbioru telefonicznie lub drogą mailową. Odbiór możliwy jest pod adresem: ul. Kryzysowa 8, Łódź.

7. Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Makeupovelove wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

8. Dostarczony produkt pozostaje własnością Makeupovelove do chwili całkowitej zapłaty.

 

§ 6 Prawo odstąpienia

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Makeupovelove formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. W celu przyspieszenia procedury odstąpienia sugerowany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Umożliwi to nam ustalenie szczegółów i ewentualne wyjaśnienie  wszelkich niejasności.

4. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres:

    Make Up Artist

    Magdalena Giszterowicz

    ul. Kryzysowa 8

    91-867 Łódź

    z dopiskiem Makeupovelove.pl.

5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

7. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

8. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki (najtańsza z dostępnych opcji wysyłki) do Kupującego zostanie dokonany przez Makeupovelove niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek. Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Makeupovelove wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

9. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 7 Reklamacje

1. Makeupovelove zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

 1. żądać usunięcia wady albo
 2. żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3. Makeupovelove jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Makeupovelove może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Makeupovelove może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Makeupovelove albo Makeupovelove nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Makeupovelove usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Makeupovelove.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu  formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli Makeupovelove uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Makeupovelove. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę   kurierską należy skontaktować się z Makeupovelove telefonicznie (nr tel. 795 936 911).

10. Makeupovelove, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Makeupovelove nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Makeupovelove odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12. Makeupovelove nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

13. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

14. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

15. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

16. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

17. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

 

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Makeupovelove nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2. Odpowiedzialność Makeupovelove wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

 

§ 9 Postanowienia pozostałe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela spółce Makeupovelove niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Makeupovelove z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

§10 Newsletter

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Serwis na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:

 1. zamawia usługę Newslettera, poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) na stronie www.makeupovelove.pl, w formularzu na dole strony
 2. akceptuje usługę przyciskiem „Zapisz się teraz. Wciśnięcie przycisku jest jednosznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Serwis zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,

3. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

4. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

5.Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

 

Załącznik 1 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU.pdf

 

Załącznik 2

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Makeupovelove do systemu informatycznego użytkownika

 

Rozdzielczość ekranu 

Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

 

Przeglądarka

W celu przejścia do strony www.makeupovelove.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania ze strony www.makeupovelove.pl.

 

Cookies (Ciasteczka)

„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Makeupovelove korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawiera nasza „Polityka cookies” dostępna tutaj.

 

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL

Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po małej kłódce na dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki. Makeupovelove podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Można nam w tym pomóc, nie przekazując nigdy swojego hasła i wybierając zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). Jeśli dzielisz komputer z innymi osobami, zwróć uwagę na to, aby po każdej sesji wylogować się. W ten sposób razem osiągniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe będą naprawdę bezpieczne.

 

Załącznik 3

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest MakeUpArtist Magdalena Giszterowicz z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Kryzysowa 8, 91-867 Łódź, NIP: 718 200 54 02, REGON: 101781210 (zwana dalej „Makeupovelove”).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Makeupovelove oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Makeupovelove przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Makeupovelove przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Makeupovelove zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5. Makeupovelove każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Makeupovelove może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:

 1. nazwisko i imiona;
 2. adres zamieszkania lub pobytu;
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
 6. płeć;
 7. data urodzenia.

6. Makeupovelove, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Makeupovelove zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Makeupovelove przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl